37.jpg

Áine O’Hara

Áine O'Hara is a visual artist and designer. Áine has an MA in Stage design from The Lir, Trinity College Dublin and has designed work for Dublin Fringe Festival, Dublin Theatre Festival, Live Collision International Festival, and Dublin Live Art Festival. Áine has also worked in art departments for film and tv including 'Red Rock' currently on Virgin Media One and upcoming Irish feature film 'Let Your Guard Down'. See more at https://aineohara.com/

Is ealaíontóir í, Áine O'Hara. D'fhreastail sí ar ollscoil IADT Dún Laoghaire ó 2009 go 2013 agus bhí sí ag staidéar Baitsiléir Ealaíon sa Mhínealaín. Tar éis sin, chuaigh sí go dtí coláiste na Tríonóide chun céim a déanamh i dearaidh amharclannaíocht.

D'oibrigh si san féile fringe Bhaile Átha Cliath, féile ‘Live Collision’, DLAF, féile amharclann Bhaile Átha Cliath agus féile 'Scene and Heard'. Bhí sí ag obair leis an clár red rock atá ar siul faoi lathair ar Teilifis 'Virgin Media One'.

https://aineohara.com/

I will be using my time on the island to write and research for my current project GAA MAAD. GAA MAAD is an exploration of Irish identity through sport, history and the female gaze, it celebrates being an outsider, and finding alliances with your rivals.

I would love to work actively with the community and record audio or video interviews. I want to hear about their connection to sport, be that as a fan or a player. I would love to hear the history of their relationship to the Irish language and sport and how the two intertwine.

Is é GAA MAAD, mionchíoradh ar saol na hEireann trí spóirt, stair agus banúlacht. Ba mhaith liom ag obair leatsa, chun agallamh raidió a bhaint amach, no fiséan.

Tá suim agam chun a bheith ag caint leatsa faoi spóirt, agus an caidreamh idir spóirt agus an pobal aitúil. Chomh maith le sin, ta mé ag iarraidh chun a bheith ag caint faoi an caidreamh idir spórt agus an teanga Ghaeilge.

Furniture 18.JPG

Tomás Daltúin

Is as Trá Mhór i bPort Láirge ó dhúchas mé, agus táim i mo chónaí agus ag obair i gCathair Chorcaí faoi láthair. Mar ealaíontóir / dearthóir / déantóir breathnaím ar mo chleachtas mar ildisciplíneach. Tar éis dom staidéar a dhéanamh ar theicstílí, miotalóireacht, criadóireacht agus déanamh priontaí ar feadh dhá bhliain ag Scoil Cheardaíochta Grennan Mill, Cill Chainnigh lean mé ar aghaidh ag fáil Céim Onóracha Chéad-Ealaíne i gCeard-Ealaín ó Choláiste Ealaíne agus Deartha Crawford CIT 2011. Sa bhliain 2017, lean mé le mo chuid oideachais i Troscán Dearadh agus Déanamh ag CSN, Corcaigh. Déanann mo chuid oibre cur chuige comhaimseartha maidir le próisis thraidisiúnta a mheascadh le híogaireacht i leith roghanna ábhair.

Tá mé spreagtha ag dearadh dúchasach na hÉireann chomh maith leis an tírdhreach cósta inar fhás mé. Tá toin agus uigeachtaí dumhcha, an fharraige, an t-aitinn fhiáine agus na bláthanna fiáine le feiceáil in ábhair mar bhraith olann, crua-adhmad pale, stains uiscebhunaithe agus péinteanna bainne i mo chuid oibre.

Originally from Tramore in Waterford, I currently live and work in Cork City. As an artist / designer / maker I view my practice as multi-disciplinary. Having studied textiles, metalwork, ceramics and printmaking for two years at Grennan Mill Craft School, Kilkenny I continued on to receive a First Class Honours Degree in Fine Art from CIT Crawford College of Art and Design 2011. In 2017 I continued my education in Furniture Design and Making at CSN, Cork. My work blends contemporary approaches to traditional processes with a sensitivity towards material choices. I am inspired by Irish vernacular design as well as the coastal landscape where I grew up. The tones and textures of sand dunes, the sea, wild gorse and wildflowers are reflected in materials such as wool felt, pale hardwoods, water-based stains and milk paints in my work.

Is mian liom obair Chumann an Mhúsaeim a imscrúdú, Cumann Iarsmalann Chléire, a bunaíodh i 1981 chun déantúsáin a bhfuil spéis ag an oileán iontu a aimsiú, a bhailiú agus a thaispeáint. Ba mhaith liom tuilleadh a fháil amach faoin gcartlann seo a thugann sonraí faoi stair, cultúr, agus oidhreacht an oileáin. Ba mhaith liom níos mó a fháil amach faoin dóigh ar tharla an próiseas seo maidir le foinsiú agus bailiú, agus ba bhreá liom dul i dteagmháil le cuid de na daoine sin a bhí páirteach sa bhuntaighde seo ar an oileán, dá mbeadh sin indéanta. Ba mhaith liom iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht fardal nua a dhéanamh ar dhéantúsáin spéise oileán, beagnach 40 bliain ar aghaidh.

I wish to investigate the work of the Museum Society, Cumann Iarsmalann Chléire, formed in 1981 to source, collect and exhibit artefacts of island interest. I wish to find out more about this archive which details the history, culture, and heritage of the island. I would like to know more about how this process of sourcing and collecting took place, and would love to engage with some of those people who were involved in this original island research, if that were possible. I would like to explore the possibility of conducting a new inventory of island artefacts of interest, almost 40 years on.

Timmy Creed 1 Cropped Colour (1).jpg

Timmy Creed

Timmy Creed is an actor, writer and theatre-maker from Cork and is artistic director of Chalk It Down Productions. He trained at the Oxford School of Drama and the Ecole Phillipe Gaulier in Paris. He is a current Tessellate artist, a mentorship run by Cork Midsummer Festival, Everyman Palace Theatre & Corcadorca Theatre Company to mentor him with the creation of a new piece of performance. His debut play SPLICED has been acclaimed by critics and audiences and presented at Dublin Fringe Festival, Cork Midsummer Festival and Clonmel Junction Festival and will have its UK premier this summer at Edinburgh Fringe Festival presented by The Traverse Theatre. Screen credits include: Vikings(History Channel), Maze (Mammoth Films), An Klondike (Abú Media), Scúp (BBC NI), My Brothers (Treasure Entertainment). Stage credits include: SPLICED, Lovers(Everyman Palace), Looking For Work (Project Arts Centre).

Is aisteoir, scríbhneoir agus déantóir taispeántas ó Chorcaigh é Timmy Creed agus is stiúrthóir ealaíonta é ar Chalk It Down Productions. Chuir sé oiliúint ar Scoil Drámaíochta Oxford agus ar an Ecole Phillipe Gaulier i bPáras. Is ealaíontóir Tessellate é, meantóireacht arna reáchtáil ag Cork Midsummer Festival, Everyman Palace Theatre & Corcadorca Theatre Company chun é a meantóireacht le cruthú taispeántas nua. Bhí ardmholadh ag léirmheastóirí agus ag lucht féachana ar a chéad seó, SPLICED a cuireadh i láthair ag Dublin Fringe Festival, Cork Midsummer Festival agus Clonmel Junction Festival. Cuirfidh Traverse Theatre SPLICED i láthair don Edinburgh Fringe Festival i mbliaina. I measc na gcreidmheasanna scáileáin tá: Vikings (History Channel), Maze (Mammoth Films), An Klondike (Abú Media), Scúp (BBC NI), My Brothers (Treasure Entertainment). I measc na gcreidmheasanna céime tá: SPLICED, Lovers (Everyman Palace), Ag Breathnú ar Obair (Project Arts Centre).

Timmy will use his time on the island to write and develop a new performance piece he is creating with his sister around the subject of psychiatric care. He will explore the idea of finding himself through the Irish language as a piece of performance. He will begin teaching yoga in Irish to the local community. He is looking forward to immersing himself in the Irish language, the local culture and the island way of life.

Bainfidh Timmy úsáid as a chuid ama ar an oileán chun scríobh agus forbairt taispeántas nua atá á chruthú aige lena dheirfiúr maidir le cúram síciatrach. Fiosróidh sé an smaoineamh aithne a chur air féin trí Gaeilge mar taispeántas nua. Tosóidh sé ag múineadh Yoga i nGaeilge leis an bpobal áitiúil. Tá sé ag súil go mór é féin a thumadh sa Ghaeilge, sa chultúr áitiúil agus i saol maireachtála an oileáin.